Kungshatts tegelbruk

Branch: Byggnadsmaterial

Verksamhets beskrivning: Tegelbruket var sannolikt från början ett gårdsbruk under Kungshatts säteri och anlagt före 1815. Det moderna bruket anlades troligen 1903, då Kungshatt Tegel och Transport AB grundades. Bruket moderniserades 1929 med nya maskiner. Mot slutet av 1940-talet började leran på ön att ta slut och avsikten var att lägga ner bruket 1948. Emellertid elddhärjades tegelbruket den 17 september 1947, och brann ner till grunden.

Verksamhet aktiv: 1903 - 1947

Anläggningar:
Namn: Kungshatts tegelbruk
Kommun: Ekerö

Historisk beskrivning av anläggningen:

Vid Kungshatts gård som är belägen på en flack strandsluttning vid en vik på sydöstra delen av ön med samma namn låg tidigare ett av Mälaröarnas största tegelbruk. Anläggningen brann ned 1947, men än i dag syns mäktiga ruinhögar av tegel och betong efter industribyggnaderna. Helt bevarade är dock ett flertal av brukets bostadshus.

Kungshatts tegelbruk anlades troligen vid mitten av 1800-talet i samband med att bostadsbyggandet ökade i Stockholm. År 1900 var bruket med 60 anställda och en tillverkning av ca 2 300 000 murtegel och klinker Mälaröarnas största tegelproducent. Råvaran för tillverkningen—leran—som togs på platsen började ta slut under 1940-talet varför anläggningen planerades att läggas ned 1948. Den tidigare nämnda branden satte dock punkt för verksamheten redan ett år tidigare.

Äldst av de idag bevarade byggnaderna är de två flyglar som tidigare utgjorde Kungshatts herrgård. Ståndsmässigt bebyggd har gården varit sedan 1680-talet då den omnämns som säteri tillhörigt riksrådet Didrik Wrangel. De nuvarande mycket anspråkslösa herrgårdsbyggnaderna som byggts om och delats upp på flera lägenheter är dock sannolikt från 1700-talet. Husens yttre utseende härrör huvudsakligen från 1800-talet. Till herrgården hörde också en numera till större delen igenvuxen trädgårdsanläggning med alléer.

De byggnader som uppförts for brukets behov utgörs huvudsakligen av enkla panelade eller putsade arbetarbostäder från 1800-talets senare hälft och några mindre uthus. Nere vid stranden ligger två villor av vilka den ena, som kallas Eriksberg, beboddes av brukets kamrer och den andra av tegelmästaren. Båda husen som troligen är uppförda omkring 1880-talet har en tidstypisk arkitektur med rik lövsågeridekor och verandor i flera våningar.

Leran till tegeltillverkningen hämtades från flera stora lertag inne på ön. Ett par av dessa, belägna nordöst om Kungshatts gård, som idag är vattenfyllda ingår i det avgränsade området. (Bratt, Peter. Mälaröarna kulturhistoriska miljöer. Stockholm 1988.)


Källor, tryckta:
Olsson, Lars-Eric. Tegelbruk i Sverige: En branschinventering: Rapport RAÄ 1987:5. Stockholm 1987.

Bratt, Peter. Mälaröarna kulturhistoriska miljöer. Stockholm 1988.Tillbaka